Innovasjonscamp

Forankring

Utdanningsinstitusjonenes satsing på entreprenørskap er både et utdanningsmål og en opplæringsstrategi. Programmet Innovasjonscamp utvikler studentenes entreprenørielle ferdigheter og utdanningsinstitusjonene kan ved å tilby Innovasjonscamp implementerer kravene om nytenkning og innovasjonsprosesser fastsatt i kvalifikasjonsrammeverket.

Ved å delta i Innovasjonscamp-programmet får studentene muligheter til å lære om og trene på varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer. Studentene opparbeider entreprenørskapskompetanse som omfatter personlige egenskaper og holdninger som evne og vilje til å ta initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje og selvtillit, samt kunnskap og ferdigheter innen hva og hvordan. I tillegg får de kunnskap om hvordan næringslivet fungerer og kan forstå teorien på nye måter.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring der læringsutbyttebeskrivelsene som brukes kan oppsummeres som følger:

Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Flere av kravene til læringsutbytte kan oppnås relatert til gjennomføring av programmet Innovasjonscamp. Her er noen eksempler knyttet til de ulike nivåene:

Nivå 6 Bachelor

 

Kandidaten...

• kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg

• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

•kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

• kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

 

Nivå 7

Master

 

Kandidaten……

• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

• kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid

• kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

• kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon